GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Význam tohoto dokumentu:

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů správcem těchto údajů.

 1. Kontaktní údaje správce:

Realitní kancelář FER Reality tvoří tito dva společní správci:

Michal Král, Neklanova 1796, Roudnice nad Labem, 413 01, IČ: 74735870

a

Jana Jončevová, Čechova 1644, Roudnice nad Labem, 413 01, IČ: 1109120

Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR a náležitě zohlednili úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů.

 1. Kontaktní údaje odpovědné osoby v rámci ochrany osobních údajů:

Email:joncevova@ferreality.cz

Telefon:+420 730 166 458

 1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí realitních služeb, evidence zákazníků, zajištění dostatečné kvality služeb, fakturace a poskytnutí informací o aktuálních nabídkách. Právním základem pro zpracování jsou tyto důvody:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat orgánům veřejné moci.

Je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, oprávněných zájmů a majetku, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům.

Dále budeme předávat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
 • Naším oprávněným zájmem je zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem evidence osob účastnících se prohlídky nemovitosti.
 1. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud nezanikne účel s delší dobou zpracování.

 1. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

 • MátePrávo na výmaz osobních údajů. Za podmínek stanovených nařízením 679/2016 dle článku 17

 

 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují: právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá automatizovaně.

V případě požadavku pro naplnění práv subjektu údajů zašlete žádost s tímto požadavkem na korespondenční adresu jednoho ze společných správců.

 1. Máte právo vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.

 

 1. Poskytování Vašich osobních údajů je nezbytné k poskytnutí realitních služeb. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout realitní služby.